Жаңа әліпбидің ережелерін үйренейік!

Ъ (айыру белгісі)

Айыру белгісі (ъ)ескерілмей жазылады, қосымшалар соңғы буын үндесіміне сәйкес жалғанады. Мысалы:субъект-sýbekt, объектobekt, фельдъегерьfeldeger.

Ь (жіңішкелік белгісі)

Сөз арасында жіңішкелік белгісі бар буынға жіңішке дауыстылардың әрпі жазылады.Яғни:

*а әрпі мен ь белгісі бар буынға á әрпі жазылады:ансамбльansámbl, асфальт-asfált, бальзам-bálzam.

*о әрпі мен ь белгісі бар буынға ó әрпі жазылады:алкоголь-alkogól, парольparól, корольkoról.

* у әрпі мен ь белгісі бар буынға ú әрпі жазылады:бульдог-búldog, мультфильм-múltfılm.

Ескерту: жіңішкелік белгісі (ь) тұрған буында е,ı  әріптері болса, бұл белгі ескерілмейді.

aкварельakvarel, ателье-atele, фильм-fılm, стильstıl.

Қосымшалар түбірдің соңғы буынына үндесіп жалғанады:

fılmniń, atelege, ansámbldiń, bálzamnyń, múltfılmge.

 

Ъ (твердый знак)

Твердый знак (ъ) не учитывается, окончания добавляются согласно созвучности последнего слога. Например: субъект-sýbekt, объектobekt, фельдъегерьfeldeger.

Ь (мягкий знак)

В словах с мягкими знаком (ь) пишется соответствующая буква с гласным мягким звуком. То есть:

*В слоге с буквой а и ь знаком пишется á: ансамбльansámbl, асфальт-asfált, бальзам-bálzam.

*В слоге с буквой о и ь знаком пишется ó: алкоголь-alkogól, парольparól, корольkoról.

*В слоге с буквой у и ь знаком пишется ú:бульдог-búldog, мультфильм-múltfılm.

Примечание: Если в слоге с мягким знаком  (ь) присутствуют буквы е,ı данный знак не учитывается

aкварельakvarel, ателье-atele, фильм-fılm, стильstıl.

Окончания добавляются созвучно последнего слогу корня:

fılmniń, atelege, ansámbldiń, bálzamnyń, múltfılmge.