КЕЙБІР  ШЕТ  ТІЛДІК  СӨЗДЕРДІҢ  ЖАЗЫЛУ   ЕРЕКШЕЛІГІ

ОСОБЕННОСТИ  ПРАВОПИСАНИЯ НЕКОТОРЫХ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ:

 

*Бірқатар кірме сөздер айтылуы бойынша жазылады.

Мысалы:taýar, nómir,poshta, kástóm, pálte, poıyz, sıez, slesir,vedimis.

*Некоторые заимствованные слова пишутся согласно

произношению. Например: taýar, nómir, poshta, kástóm, pálte, poıyz, sıez,  slesir, vedimis.

 

 

*Aғылшын тіліндегі түпнұсқасында w әрпімен басталатын кейбір сөздер ý әрпімен жазылады. Мысалы:ýatsap, ýıkıpedıa, ýeb-saıt.

*Некоторые слова, начинающиеся буквой w в оригинале на английском языке пишутся буквой ý. Например: ýatsap, ýıkıpedıa, ýeb-saıt.

 

 

*Ағылшын тіліндегі атауы бойынша қысқарған әлемдік мәртебесі жоғары халықаралық ұйым атаyлары түпнұсқа тіліндегідей жазылады. Мысалы:UNESCO, NATO, EXPO, UNESCO-nyń, NATO-ga, EXPO-da.

*Названия международных организаций,сокращенных согласно написанию на английском языке и имеющих высокий мировой статус,пишутся как в языке оригинала. Например:UNESCO, NATO, EXPO,UNESCO-nyń,

NATO-ga, EXPO-da.

 

*Aраб цифрымен берілген санға,-ynshy(inshi),-nshy(nshi) қосымшасының орнына дефис қойылады: 6-ǵa,100-ge deıin, 2018jyly.Бірақ № шартты белгісімен бар aраб цифрлы сан есімдер дефиссіз жазылады:№82 mektep, №107 qaýly.

Рим цифрымен берілсе, дефис қойылмайды:XXI ǵasyr, IIItom, IVtaraý.

 

*К числительным в виде арабских цифр окончание добавляется через дефис, а также вместо опущенныхокончаний ,-ynshy(inshi),-nshy(nshi) ставится дефис:6ǵa,100gedeıin, 2018jyly. Но числительные в виде aрабских цифрдущие после условного знака №,неотделяются дефисом:№82mektep, №107 qaýly.

К числительным в виде римских цифр дефис не ставится: XXI ǵasyr, IIItom, IVtaraý.