ӘРІПТЕРДІҢ  ТІРКЕСІ

СОЧЕТАНИЕ БУКВ

*-тч-әріп тіркесімен аяқталатын сөздердегі т әрпі түсіріліп жазылады:скотч-skoch, скетч-skech,матч-mach.

* В словах, которые заканчиваются сочетанием букв – тч,буква т отпускается:скотч-skoch, скетч-skech,матч-mach.

 

 

*– дж әріп тіркесі бар сөздерде д әрпі түсіріліп, қосымшалар үндестік заңы бойынша жазылады. Мысалы:менеджер-menejerdiń,джинсы jinsi, джентльмен -jentlmenge.

Бірақdjet, lodjy болып жазылады.

 

*В словах с сочетанием букв дж, буква д опускается,окончания добавляются согласно закону сингармонизма: менеджер-menejerdiń, джинсы- jinsi, джентльмен -jentlmenge.

Но пишем djet, lodjy.

 

*-ст, -сть әріп тіркестеріне біткен сөздердің соңғысы түсіріліп жазылады, қосымшалар үндестік заңына сәйкес жалғанады. Мысалы:экономист-ekonomıs (-tiń),турист-týrıs.

*В словах с сочетанием букв ст, буква т опускается,окончания добавляются согласно закону сингармонизма.Например:экономист-ekonomıs (-tiń), турист-týrıs.

 

*нг әріп тіркесіń әрпімен жазылады, қосымша үндестік заңымен жалғанады.

Мысалы:боулинг-boýlıń (-niń),брифинг-brıfiń (-ge).

*Бір буынды сөздерде – нг тіркесі жазылады:ринг-rıng,ранг-rang,сленг-sleng.

* сочетание букв –нг в конце слова пишется буквой ń, окончания добавляются согласно закону сингармонизма: боулинг-boýlıń (-niń), брифинг-brıfiń (-ge).

*В односложных (с одним слогом) словах пишется сочетание букв нг: ринг-rıng, ранг-rang, сленг-sleng.