ШЕТ ТІЛДЕН ЕНГЕН СӨЗДЕРДЕГІ ҚАЙТАЛАМА ӘРІПТЕР:

УДВОЕННЫЕ БУКВЫ В СЛОВАХ, ЗАИМСТВОВАННЫХ ИЗ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА:

*Сөз соңындағы қайталанған қосар әріптің біреуі түсіріледі:класс-klas, холл-hol. Қосымшалардың жалғануы:klasqa, holdyń.

Одна из удвоенных букв в конце слова опускается:класс-klas, холл-hol.

 Окончания добавляются согласно закону сингармонизма:klasqa, holdyń.

 

*Сөз ортасындағы қайталама сс,мм,лл,тт,фф,нн,бб,рр,пп,гг,дд,кк,уу дыбыстарын білдіретін әріптердің бірі түсіріліп жазылады.

Мысалы:патиссон- patison,грамматика-gramatika,металлургия-metalýrgia, аттестат- atestat,аффект-afekt.

*Одна из букв в сочетаниях повторяющихся звуков сс, мм, лл, тт, фф, нн, бб, рр, пп, гг, дд, кк, уу в середине слова отпускается:патиссон- patison,грамматика-gramatika,металлургия-metalýrgia, аттестат- atestat, аффект-afekt.

 

-Ескерту :Сөз мағынасына әсер ететін жағдайда, сондай-ақ өлшем бірлік атауларында қайталама дыбыстар сақталып жазылады:әссе-esse, нетто-netto, доллар-dollar, масса-massa,тонна-tonna, миллион-million,миллиметр-millimetr.

Примечание: В случае, если это влияет на значение (в ущерб значению) слова, а также в названиях единиц измерения, повторяющие звуки сохраняются (не отпускаются)ссе-esse, нетто-netto, доллар-dollar, масса-massa,тонна-tonna, миллион-million, миллиметр-millimetr.

 

*-ий-мен аяқталған сөздер соңында бір ғана  әрпі жазылады:калий-kalı, алюминий-alúmını, натрий-natrı, кафетерий– kafeterı.

В конце слов, заканчивающихся сочетанием звуков –ий пишется только одна ı:калий-kalı, алюминий-alúmını, натрий-natrı, кафетерий– kafeterı.

 

*сөздердің соңындағы а әрпі сөз мағынасына әсер етпеген жағдайда түсіріліп жазылады. Мысалы:кордината-kordinat, капсула-kapsýl,фонема-fonem. Қосымшалар соңғы буынға үйлесіп жалғанады:fonemniń, morfemge, leksemniń, orfogramy.

В случае, если буква а в конце иноязычных слов не влияет на значение слова, она отпускается.

При этом окончания добавляются созвучно последнему слогу:

* Бірақ matematika, pedagogika, statistika, mehanikaболып жазылады.

Но обязательно пишем matematika, pedagogika, statistika, mehanika.